HALK OYLAMASI HAKKINDA MEMURLARIN FİKİR BEYANI YASAK MIDIR?
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Ramazan Ateş

Ramazan Ateş

KALEMDEN DÖKÜLENLER

HALK OYLAMASI HAKKINDA MEMURLARIN FİKİR BEYANI YASAK MIDIR?

22 Şubat 2017 - 11:06

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un Tarafsızlık ve devlete bağlılık başlıklı 7'nci maddesinde; “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” hükmüne yer verilmiştir. 
 
Ayrıca aynı kanunun 125/D maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller arasında, herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak fiili sayılmıştır. 
125/E maddesinde ise, devlet memurluğundan çıkarma fiilleri arasında; ….  yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, siyasi partiye girmek, …. fiilleri sayılmıştır. 
Ancak Anayasa değişikliğini içeren referandum hakkında görüş belirtmek siyasi bir faaliyet değildir. Anayasa değişikliği partiler üstü, tüm vatandaşları ilgilendiren bir konudur ve değişikliğinin lehinde veya aleyhinde konuşmak herhangi bir parti yararına veya zararına faaliyette bulunma kapsamına girmez. 
Yine Anayasa değişikliği de 6771 sayılı Kanun'la yapıldığı için bir kanunun lehinde veya aleyhinde konuşmak yasak olamaz.  
Anayasa değişikliği hükümet sisteminde köklü bir değişiklik yapmaktadır. Dolayısıyla da her vatandaş gibi memurlar da lehte veya aleyhte beyanatta bulunabilirler. Memurların sosyal medya vb. alanlarda hakaret haricinde lehte veya aleyhte beyanatta bulunduğu için haklarında soruşturma açılamaz. 
Bazı bürokratların Anayasa değişikliğinin lehinde veya aleyhinde beyanatta bulunması onlar hakkında herhangi bir müeyyide uygulanmasını da gerektirmez ve fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmelidir. 
 
Bu konuda Danıştay 12. Dairesi'nin 08.12.2015 tarihli ve Esas No: 2012/5570, Karar No: 2015/6613 kararı ile bu durumun siyasi faaliyet kapsamında olmadığı karara bağlanmıştır. Dava konusu işleme dayanak maddede yer alan “fiilen faaliyet” ibaresinden hareketle, yasa koyucunun bir toplantıya katılmanın ötesinde bir takım faaliyetleri cezalandırmayı amaçladığı sonucuna ulaşıldığından, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin 657 sayılı Kanun'un 125/D-(o) maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. 
Aynı doğrultuda Danıştay 12. Dairesi'nin 25.03.2014 tarihli ve E:2011/2492, K:2014/1959 sayılı kararı da bu yöndedir. 
 
Ancak, Anayasa değişikliğinin lehinde veya aleyhinde görüş belirtirken herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine ifade kullanılması, kurumlarında çalışan personel üzerinde lehte veya aleyhte oy kullanmaları için baskı yapılması 657 sayılı Kanun'da ifadesini bulan “herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” fiili nedeniyle siyasi faaliyettir ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kapsamına girer.

Bu yazı 3239 defa okunmuştur .

Son Yazılar