MADDE MADDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-1
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Ramazan Ateş

Ramazan Ateş

KALEMDEN DÖKÜLENLER

MADDE MADDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-1

31 Ocak 2017 - 11:14

 Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının birçok maddesinde değişiklik yapan düzenleme 18 maddeden meydana gelmektedir. Meclisten 339 – 345 oy aralığında geçen değişiklik ile özellikle idari sistem yeniden tanzim edilmektedir. Başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı birleştirilmiş, yürütme yetkisi tek elde toplanmıştır. Devletin üniter ana yapısında ve sistematiğinde herhangi bir değişiklik yoktur. Aksine getirilen sistem ile yürütme yetkisi cumhurbaşkanlığında toplanmış, ikili yürütmeye son verilmiştir. Devletin yıllarca bekleyen hizmetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek, bürokratik engeller olmayacaktır. Meclis de güçlendirilmiş, yasamaya yönelik tüm yetkiler mecliste toplanmıştır. Bu değişiklikleri madde madde izah edeceğiz. Bu bölümde değişikliğin ilk 5 maddesi ele alınmıştır. MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yargı Yetkisini düzenleyen 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. Böylece yargı yetkisini kullanan hakimlerin bağımsız olduğu kadar tarafsız da olacağı hükme bağlanmıştır. MADDE 2- Anayasanın milletvekili sayısını düzenleyen 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir. Milletvekili sayısı 600 olarak belirlenmiş, milli iradenin mecliste temsil ve katılım oranı arttırılmıştır. MADDE 3- Anayasanın 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir. Bu madde ile milletvekili seçilme yaşı 18 olarak belirlenmiştir. Reşit ve her türlü sorumluluğa muhatap olan gençlerimizin, seçme hakkı gibi seçilme hakkına da sahip olması sağlanmıştır. Ayrıca milletvekili seçilme şartları arasında yer alan askerlikle ilişiği olanların aday olamayacağı, ancak askerlik yapmamış olsa bile, tahsil, askerlik yaşına gelmemiş olmak gibi nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanların da milletvekilliğine aday olabilecekleri düzenlenmiştir. MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.” Bu madde ile yeni tesis edilen cumhurbaşkanlığı (yürütme) ve meclis (yasama) seçimlerinin aynı tarihte yapılması hükme bağlanmıştır. Ayrıca cumhurbaşkanlığı ile birlikte meclisin de görev süresi 5 yıla çıkarılmıştır. MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” Madde ile TBMM’nin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Eski düzenlemeden farklı olarak bakanlar kurulu kaldırıldığından bu yöndeki eski hükümler madde metninden çıkarılmıştır.

Bu yazı 3207 defa okunmuştur .

Son Yazılar