SOSYAL YARDIM TEŞVİK YÖNETİMİ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

SOSYAL YARDIM TEŞVİK YÖNETİMİ

07 Haziran 2021 - 18:02

SOSYAL YARDIM TEŞVİK YÖNETİMİ

 SOSYAL YARDIM ALINAN HANEDE BULUNAN KİŞİNİN ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE VERİLECEK PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

  İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, yeşil kartlı diye adlandırılan, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış işçileri çalıştıran işverenlere; Sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı kadar destek verilecektir.

 Sigortalı olarak Yararlanacaklarda Aranan Şartlar;

a) İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması gerekmektedir. Sigortalının işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, muhtaç 04.06.2021/121-2 asker çocuğu yardımları, öksüz, ve yetim yardımları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenecek diğer düzenli yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması gerekmektedir.

 b) 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak gerekmektedir.

c) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olmak gerekmektedir.

d) 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak gerekmektedir.

 

İşyeri olarak Yararlanacaklarda Aranan Şartlar;

a) Özel sektör işveren olacaktır. İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

 b) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ ya bildirilen  işçi sayısında  ilave olarak çalışması gerekmektedir. (ilave hesaplamasında yıllık çalışan ortalaması alınacaktır.)

 c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi gerekmektedir

d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

 f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Yararlanma ve Başvuru

Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle bu destekten yararlanılacaktır. Başvuru e-SGK kanalıyla  www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden “Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle yapılacaktır.

Mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde destekten yararlanamayacaktır. 26/04/2016 veya sonraki tarihlerde devredilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir. Aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

Bu yazı 1623 defa okunmuştur .

Son Yazılar