STK'YA  100 BİN AVRO HİBE
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

STK'YA  100 BİN AVRO HİBE

20 Ağustos 2019 - 12:25

STK'YA  100 BİN AVRO HİBE

Sivil Toplum Destek Programı-III (CSSP-III) programı çerçevesinde başlatılan hibe programı  17.09.2019 son bulacaktır. Bu programın özel amacı, STK’ların yapıları ve karar alma süreçlerine katılım kapasiteleri ile ağ oluşturma becerileri bağlamlarında güçlendirilmesinin sağlanmasıdır. bu kapsamda STK’ların organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini artırmak ve STK’lar arasında işbirliğini teşvik etmek; Aktif vatandaşlığı ve/veya STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek;Aktif vatandaşlık için yasal ortamın gelişimini desteklemek. 

Mali Destek ve Hibe Tutarı

Bu  Çağrısı için ayrılan  toplam tutar 3.000.000 AVRO’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Proje başı Hibe miktarları

 • Asgari hibe miktarı: 60.000 AVRO
 • Azami hibe miktarı: 100.000 AVRO

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen projenin uygun maliyetler toplamının alt ve üst yüzdeleri arasında olmalıdır:

 • Asgari yüzde:  Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si.
 • Azami yüzde:  Projenin uygun maliyetler toplamının %90’ı .          

Kalan tutar (Projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamı’ndan talep edilecek hibe tutarı arasındaki fark) AB bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki başka kaynaklardan sağlanmalıdır.

Başvuru sahibi

 • Tüzel kişiliğe sahip olması, ve Kar amacı gütmemesi, ve Kuruluş yeri;  bir Avrupa Birliği üye ülkesi veya Türkiye veya IPA Tüzüğü kapsamındaki bir ülke olması,

Proje Süresi:  12 aydan az, 15 aydan fazla olamaz.

Sektörler veya Konular

Proje Türleri

Program hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve en az bir öncelik alanının kapsamına giren tüm projeler finansman almaya hak kazanabilecektir.

 • İç yönetişim, finans ve proje yönetimi, fon sağlama, fon çeşitlendirmesi, kampanya, savunuculuk ve lobicilik, araştırma ve analiz alanlarında kapasite geliştirme için strateji / eylem planı geliştirme ve uygulanması;
 • Demokratik iç yönetişimin ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesi, kadınların, gençlerin ve engellilerin eşit temsilinin artırılması yoluyla STK’ların ve ağlarının iç demokrasilerinin ve etik davranış ilkelerinin geliştirilmesi;
 • Etkili bir gönüllülük/üyelik sistemi için sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve gönüllüler/üyeler ve destek grupları arasındaki bağların güçlendirilmesi;
 • STK’larda gönüllülük ve istihdam politikalarını teşvik eden ve kolaylaştıran uygun bir yasal ortamın desteklenmesi için iletişim ve işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesi;
 • STK’ların istihdam ve işe alım mekanizmalarının ve süreçlerinin geliştirilmesi; vb.
 • STK’ların finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için üyelik kaydının teşvik edilmesi;
 • Çalışmalarının görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak ve daha iyi bir itibar yönetimi amacıyla STK’ların iletişim ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesi;
 • Kapasite geliştirme, özel önlemler ve projeler yoluyla STK’ların yerel düzeyde hizmet verebilirliklerinin geliştirlmesi;
 • STK’lar için problem çözme becerileri, stratejik analiz ve politika oluşturma becerilerinin geliştirilmesi;
 • STK’ların yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımları için kapasite geliştirme mekanizmaları ve araçlarının geliştirilmesi;
 • Savunuculuk girişimleri ve yerel eylemleri desteklemek için izleme ve değerlendirme araçlarının ya da mekanizmalarının geliştirilmesi
 • Tematik alanlarda ortak stratejiler geliştirmek üzere savunuculuk grupları oluşturulması;
 • Daha iyi ve daha etkin savunuculuk, lobicilik, siyasi nüfuz amacıyla diğer STK’larla işbirliklerinin güçlendirilmesi ve yasama ve iyi uygulamalar hakkında  bilgi birikiminin geliştirilmesi;
 • Topluluk savunuculuğu ve/veya vatandaş katılımı eylemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için destek;
 • STK’ların yerel düzeyde strateji, politika ve eylem planları geliştirilmesine katılımı;
 • Yerel düzeyde strateji, politika ve/veya yasal uygulamaların izlenmesi;
 • Kamu kurumları, ve/veya özel sektör kurumları ile STK’lar arasında artan işbirliğinin ve diyaloğun teşvik edilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla sürdürülebilir ve işlevsel mekanizmaların ve araçların geliştirilmesi;
 • Daha iyi ve etkili savunuculuk, lobicilik, politik nüfuz için diğer STK’lar, kamu, özel sektör ve akademik çevre ile canlı diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi;
 • STKlar ve diğer ilgili aktörler arasında ülke sınırları içinde ve dışında yeni ağ ve ortaklıkların oluşturulması ve koalisyon kurulması;
 • Daha etkin savunuculuk, lobicilik ve kamu kurumlarıyla diyalog amacıyla STK’ların hesap verebilirliği ve şeffaflığını sağlamaya yönelik araçların geliştirilmesi;
 • Akademik, eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği, bilgi transferi ve pratikle STK’ların araştırma ve veri yönetimi becerilerinin geliştirilmesi (veri toplama, depolama, analiz ve yaygınlaştırma araçları hakkında bilgi);
 • Yerel yönetimlerle en kırılgan guplara yönelik karar alma süreçleri ve hizmet dağıtımı konusunda etkili kanalların ve/veya işbirliği mekanizmalarının oluşturulması;
 • Savunuculuk, kampanya yapma ve hizmet götürme mekanizmaları ve araçları hakkında daha az kapasitesi olan STKlara mentorluk verilmesi;
 • Fon sağlama, genel anlamda kamu yararı/vergiden muaflık statüleri, STK üyelerinin istihdam edilmelerinde yasal engellerin kaldırılması gibi konularda ilgili mevuzatın teşvik edilmesi;
 •  Ortak çalışma gruplarıyla (kamu kurumları ve STKlar) mevzuatın incelenmesi, analizi, taslak tekliflerin hazırlanması ve iyileştirmelerin yapılması;
 • Türk sivil toplumunda aktif vatandaşlığın güçlendirilmesi;
 • Aktif vatandaşlık, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ve sivil toplum bütünleşmesi konularında farkındalık yaratma.

 

Bu yazı 1941 defa okunmuştur .

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar