SULAMA KOOPERATİFLERİ DSİ'YE DEVİR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

SULAMA KOOPERATİFLERİ DSİ'YE DEVİR

02 Mayıs 2018 - 01:10

SULAMA KOOPERATİFLERİ DSİ'YE DEVİR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19/04/2018 Tarihinde kabul edilerek yürülüğe girdi. Bu kanunda sulama kooperatiflerinde yetki devlet su işlerine verildi.

7139 sayılı kanunun EK MADDE 10- Sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin vermek, sulama kooperatiflerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri almak, DSİ'nin yetkisindedir.

DSİ'nin sulama tesislerini işleten kooperatiflerden finansal ve mali yapısının sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış olan devir sözleşmeleri DSİ'nin teklifi ve Bakanın onayıyla feshedilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından belirlenir.

EK MADDE 11- Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım olması halinde alınması gereken işletme ve bakım ücretinin %50 fazlası tutarında idari para cezası verilir.

Devlet tarafından yapılacak destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu bulunması halinde; DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişi tarafından tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilir. Bu bildirim üzerine; destekleme ödemelerinden borç tutarı mahsup edilerek, DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından belirlenir. Denilmektedir.

Aynı kanunda Sulama Birlikleri ise; EK MADDE 12- 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre tüzel kişiliği sona eren sulama birlikleri tarafından işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilen sulama tesisleri ile DSİ tarafından inşa edilen sulama tesisleri DSİ tarafından işletilir veya ilgili idarenin talebi ve DSİ'nin teklifi üzerine bağlı olduğu Bakan tarafından onaylananlar, işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilmek üzere;

a) Büyükşehir belediyesinin görev alanı içinde kalan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilebilir, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından devralınan sulama tesisleri su ve kanalizasyon idarelerine veya ilçe belediyelerine devredilebilir.

b) Büyükşehir belediyesi dışında kalan yerlerde ise belediyelere veya il özel idarelerine devredilebilir.

Birinci fıkraya göre sulama tesislerini devralan idareler bu tesisleri inşa maksatlarına uygun olarak işletmekle, bunların bakım ve onarım hizmetlerini yapmakla, proje alanında DSİ tarafından gerekli görülen sulama ve drenaj maksatlı ilave yapıları projelendirip inşa etmekle, rehabilitasyonunu yapmak veya yaptırmakla, bu Kanun gereğince tahakkuk ettirilecek varsa ortak işletmeye ait bedelleri ödemekle, sulama tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini Bakan tarafından tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere belirlemekle görevlidir.

Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle işlettirilebilir.

 

Bu yazı 8830 defa okunmuştur .

YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • 4 yıl önce
  Ahmet Yıldız bey. Sulama kooperatifine tahsis edilen bir sulama borusunun içinde oluşan basınçtan elektrik üretmek istesem buradaki su borusunun kul***ım iznini kimden almam gerekiyor. Yani kısacası Sulama amaçlı kuru*** bu boru sistemlerini bir vatandaş olarak hidroelektrik santrali kurmak için kul***abilir miyim
 • HASAN KAPLAN
  5 yıl önce
  SULAMA KOOPERTİFLERİNİN TARIMSAL KALKINMANIN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL OLDUĞUNU MÜŞAHEDE ETMEKTEYİM. NERDE DOLANDIRICI ÜÇKAĞITÇI VARSA KOOPRETİF YÖNETİMNDE ÇÖREKLENMİŞ KÖYLÜYÜ SÖMÜRMEKTEDİRLER, AYRICA SUYU MASUM KÖYLÜ ÜZERİNDE SİLAH OLARAK KULANMAKTADIRLAR. BU NEDENLE BU KOOPERATİFLERKİN FES EDİLEREK HESAP SORULABİLECEK KAMU KURUMLARINA DEVRİNİN UYGUN OLACAĞI KANATTİNDEYİM.
 • Halil garip
  5 yıl önce
  Kooperatiflerde dsi ye geçecek mi? Yoksa sadece birliklermi geçecek.

Son Yazılar