VERGİ AFFI
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

VERGİ AFFI

10 Eylül 2016 - 14:10

SORU VE CEVAPLA VERGİ AFFI

Kanun Ne Zaman Uygulanacak;

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayınlandığı tarihle başlayıp son başvuru süresi 31 Ekim 2016 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Nereye ve Nasıl Hangi Sürede yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi(www.gib.gov.tr) üzerinden başvurular yapılabilecekdir.  31 Ekim 2016 tarihine kadar, bu tarih dahil, mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla, Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar ise her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

 Çıkan Tebliğde Hangi Konular Yer Almaktadır,

 *Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor.

*ihtilaflı alacaklar tasfiye edilmek isteniyor.

*matrah artırımı ve matrah artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması amaçlanıyor.

* Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi öngörülmektedir.

* bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması için Varlık Barışı uygulaması yeniden getiriliyor.

* Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılmış olacak.

Kesinleşmiş Alacaklar Nelerdir?

Vergi dairelerin vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları, bazı idari para cezası alacaklarıiçin başvurulabilmektedir.

Kanun Kapsamındaki Vergiler?

30 Haziran 2016 dahil bu tarihten önceki dönemi kapsayan vergilerden, bu tarihe kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir(stopaj), kurum(stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı vergiler ile 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar ve motorlu taşıtlar vergisi ile verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ve RTÜK idari para cezaları, vb. alacakların tamamı vadesi kanunun yayımlandığı tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen ancak vergi dışındaki diğer amme alacakları(ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi)

İdari Para Cezaları Nelerdir?

30 Haziran 2016 tarihinden önce Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası, Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası,Seçim para cezası, Nüfus para cezası

 Kesinleşmiş Alacakların Ödemeleri?

Kanunun kapsamında hesaplanan ödemeler borçlunun tercihine göre Kasım / 2016 ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde yapılabilecektir. Peşin ödemeler ilk taksit ödeme süresi olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar katsayı uygulanmayacaktır.

Taksitle ödemelerde  katsayılar ;

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

 

Kredi Kartla Ödeme Yapılacak mı?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı işlem tarihi ödeme tarihiniz olacaktır. Ödeme belgesi bilgisayar çıktısı olarak muhafaza edilebilir.

6111 Sayılı Kanundan Yararlanıp Yükümlülüğünü yerine Getiremeyenler

Ayrıca 6111 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan alacakları bozulan borçlular yeni af kanunu kapsamında borçlarını yapılandırabileceklerdir.

Hangi Şartlarda Yapılandırma Bozulacak ?

Taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesi süresinde ödenmezse veya eksik ödenirse Kanun hala ihlal edilmiş sayılmaz. Ancak bir takvim yılında 3 tanesi ödenmediği durumda yapılandırma bozulur.

 Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesindeki durumlar;

 -Alacak asıllarının % 50’si, - Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE)esasalınarak hesaplanacak tutar, - Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının(usulsüzlük ve özel usulsüzlük) % 25’i, -İdari para cezalarının %50’si, tahsil edilecektir.

 İnceleme Aşamasında Olan Mükellefler Neler Yapabilir?

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak anılan kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlanılan ve tamamlanmamış devam eden  incelemeler ve takdir, tarh tahakkuk işlemleri sonuçlandığında Kanundan yararlanılacaktır.

İnceleme veya takdir işlemleri neticesinde hesaplanmış vergi ve cezalar için tebliğ edilen “Vergi ve/veya Ceza İhbarnamesi” üzerine tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunmak gerekmektedir.

 Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Beyanname Verilebilir mi?

 Kanun; kapsadığı dönemlere ilişkin pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname vermeye engel değildir. Yani 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş gelir ve kazançların(tapu harcı, kira geliri, değer artış kazancı, vb…) pişmanlık veya kendiliğinden beyannameye konu edilerek bu kanundan yararlanması mümkün hale getirilmiştir. Ancak pişmanlık veya kendiliğinden yapılacak beyanların 31 Ekim 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

 Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden;

 -Vergilerin tamamı, -Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE)esas alınarak hesaplanacak tutar, Tahsil edilecektir. Vergi cezalarının, pişmanlık zammının ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilmiş ve silinmiş olacaktır.

 Gelir Vergisi Kanunu 64. Maddeye Göre Stopajlar?

Madde kapsamı ücret geliri elde edenler ve, Basit Usul Ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerdeki şoförler, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında ücret geliri elde edenler, 2016 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemişse 2 ay içinde tarh ettirirse eğer geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası aranılmayacaktır.

Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Ödenecek Alacaklar

 Uzlaşmayla kesinleşmemiş ancak kanunun yayım tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş alacaklar kanundan yararlandırılır.

VUK 376. Madde Kapsamında Ödenecek Alacaklar

19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla dava süresi geçmiş ödeme süresi geçmemiş alacaklar indirimli ceza tutarları dikkate alınarak af kanunundan yararlanacaktır.

VUK 371. Madde Kapsamında Pişmanlık Hükümlerine Göre Tahakkuk Eden Alacaklar

19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 371. Maddeden yaralanılmış ancak 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş olan alacaklar pişmanlık bozulacağı için 6736 sayılı kanun kapsamında af kanunundan yaralanacaktır.

İkmalen ve Resen Tarh Edilmiş Kesinleşmiş Ancak Ödeme Süresi Gelmemiş Alacaklar

İkmalen, re’sen veya idarece tarhiyatlarda 19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş ancak ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklarda 6736 sayılı kanun kapsamında af kanunundan yararlanabilecektir.

GMSİ Matrah Artırımında İstisnası?

 Gayrimenkul Sermaye İradından matrah artırımında bulunan mükellefler için ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Nasıl Yapılacaktır?

 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri 31 Ekim 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, yıllık beyannamelerinde(ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyanettikleri matrahlarını;

 -2011 yılı için %35

-2012 yılı için %30

-2013 yılı için %25

-2014 yılı için %20

-2015 yılı için %15

 Oranından az olmamak üzere artıracaklardır. Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir. Bu nedenle matrah artırımı yapılan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır.

 Gelir Vergisi Mükellefleri Arasında Matrah Artırımında %20 Yerine %15 Vergi Oranı Hangi Mükelleflere Uygulanacaktır?

%20 vergi oranı; matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler(ilk beyan zamanında normal vade tarihinde) zamanında beyan edilmiş ve ödenmişse ve bu vergi(Gelir ve Kurumlar Vergisi) türleri için Kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise bu oran %15 olarak uygulanır.

 

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin artırılacak Matrah Tutarları Nedir?

 

Yıl

İşletme Hesabı(TL)

Bilanço Esası ve Serbest Meslek(TL)

Basit Usul(TL)

Gayrimenkul Sermaye İradı(TL)

Diğer Gelir Unsuru(TL)

2011

9.500

14.000

1.400

2.800

9.500

2012

9.890

14.820

1.482

2.964

9.890

2013

10.490

15.740

1.574

3.148

10.490

2014

11.160

16.740

1.674

3.348

11.160

2015

12.650

18.970

1.897

3.794

12.650

 Ücret Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İrat Elde Eden Mükelleflerin Asgari Matrahlarını Ne kadar Artırmaları Gerekmektedir?

 Ticari ve zirai kazanç ve serbest meslek kazancı dışında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükelleflerince, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır. Buna göre; 2011 yılı için 9.500.TL, 2012 yılı için 9.890.TL, 2013 yılı için 10.490.TL, 2014 yılı için 11.160.TL ve 2015 yılı için 12.650.TL tutarında

Basit Usul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Mükelleflerinin Başka Gelir Unsuru Elde Etmeleri Halinde Asgari Matrahlarını Ne Kadar Artırmaları Gerekmektedir?

 Basit Usul veya Gayrimenkul Sermaye İradı mükelleflerini tek başına elde eden mükellefler için asgari matrak tutarları yukarıda ki tabloda görüldüğü üzere farklı olmasına rağmen; Basit usul Mükellefi ticari kazancı yanında diğer gelir unsurlarını da birlikte elde ediyorsa, ya da Gayrimenkul Sermaye İradı mükellefi, ayrıca ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iradı beyan eden gelir vergisi mükellefleri, işletme hesabı esasına göre belirlenen asgari matrahları artırmaları gerekmektedir. Buna göre;2011 yılı için 9.500.TL, 2012 yılı için 9.890.TL, 2013 yılı için 10.490.TL, 2014 yılı için 11.160.TL ve 2015 yılı için 12.650.TL tutarında asgari matrah artırımında bulunmaları gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin artırılacak Matrah Tutarları Nedir?

  

Yıl

Matrah Artırım Oranları

Asgari Artırım Tutarları(TL)

2011

%35

28.000

2012

%30

29.650

2013

%25

31.490

2014

%20

33.470

2015

%15

37.940

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Arasında Matrah Artırımında %20 Yerine %15 Vergi Oranı Hangi Mükelleflere Uygulacaktır?

 %20 vergi oranı; matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler(ilk beyan zamanında normal vade tarihinde) zamanında beyan edilmiş ve ödenmişse ve bu vergi(Gelir ve Kurumlar Vergisi) türleri için Kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise bu oran %15 olarak uygulanır.

 İlgili yıllar için artırılan matrahın %20 yerine %15 vergi hesaplanarak ödenir. Vergisini zamanında ödeyen mükelleflere bir tür %5indirim oranlı vergisel teşvik gibi düşünülebilir bu düzenleme. Hatta bu indirimli vergi istisnası  indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

 Kurumlar Vergisi Mükellefleri 193 sayılı GV Kanunun 61. Maddesine Göre Vergi Tevkifatına Tabi Tutulmuş Kazançlar İçin Matrah Artırımı Uygulanacak mı?

Matrah artırımı aynı şekilde beyan edilen matrahın 2011 yılı için %35, 2012 yılı için %30, 2013 yılı için %25, 2014 yılı için %20 ve 2015 yılı için %15 şeklinde olacaktır. Bu kapsamda ilgili vergi tevkifatını beyan etmemiş olan mükellefler, herhangi bir vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için ayrıca ilgili yıllar için Kurumlar Vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah tutsrlsrının %50’sinden az olmamak üzere matrah beyan edecekler ve %15 oranında hesaplanan vergisi ödemeleri gerekecektir. Buna göre; 2011 yılı için 14.000.-TL, 2012 yılı için 14.825.-TL, 2013 yılı için 15.745.-TL, 2014 yılı için 16.735.-TL ve 2015 yılı için 18.970.-TL tutarında asgari matrah artırımında bulunmalrı gerekmektedir.

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımında Tevkif Yoluyla Ödenmiş Vergiler Mahsup Edilebilir mi?

 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımında Zarar Mahsubuna İlişkin Sınır Nedir?

 - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

- İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tevkif Yoluyla Ödene Vergiler’de Matrah Artırımında Bulunması İncelemeden Kurtarır mı?

 Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

 Kar Dağıtımına Bağlı Tevkifat Matrah Artırımı Kapsamında Mı?

 Kar Dağıtımına bağlı tevkifat uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir.

-Gelir(Stopaj) ve Kurum(Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı Kapsamında Hangi Ödemeler Vardır?

-Ücret ödemeleri,

-Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,

Kira ödemeleri

-Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,

-Çiftçilere yapılan ödemeler,

-Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler,

Üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulanabileceklerdir.

 Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin artırılacak Matrah Tutarları Nedir?

Katma Değer Vergisi mükellefleri 1 No.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden;

-2011 yılı için %3,5

-2012 yılı için %3

-2013 yılı için %2,5

-2014 yılı için %2

-2015 yılı için %1,5

Oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına muhatap olmayacaklardır.

Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin 2 No.lu KDV Beyannamesinde Matrah Artırım Mümkün mü?

 2 No.lu KDV beyannameleri için matrah artırımından yararlanılması mümkün değildir.

  Artırımda Bulunulacak Yıl İçindeki Dönemlere İlişkin KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermemiş, Ancak Üçten Fazla Beyanname Vermiş Olanlar Bu Kanundan Yararlanabilir mi?

 Verilmiş olan KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünecek ve ortalaması bulunacaktır. Bulunan ortalama tutar yıla iblağ edilerek bulunacak toplam tutara ilgili yıl için belirlenen KDV artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanması gerekmektedir.

 Katma Değer Vergisinden Matrah Artırımında Bulunabilmek İçin Gelir veya Kurumlar Verginden de Artırım Zorunlu mudur?

 Mükellefler, KDV matrah artırım imkanından yararlanmak için gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şart değildir.

Naylon(Sahte) Fatura düzenleyenler ve kullananların durumu?

-Naylon (Sahte) fatura düzenleyenler matrah artırımından yararlanamazlar. Ancak Sahte fatura kullananlar matrah artırımından yaralanabilecektir

Ödenen Vergiler Mahsup İade Durumu

-Ödenen vergi gider ve maliyet kabul edilmez, mahsup ve iade yapılmaz.

Matrah Artırımı yapanlar Gecici vergi hesaplayacak mı?

-Matrah artımında ayrıca artırılan matrahlardan geçici vergi hesaplanmayacak. Artırım için verilen beyannamelerde damga vergisi hesaplanmayacaktır.

Matrah Artırım Dönemindeki Vergi İncelemeleri?

-Artırım dönemlerine ilişkin vergi inceleme ve takdir işlemleri kanunun yayımını izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde yani Eylül / 2016 ayı sonuna kadar sonuçlandırılmazsa eğer inceleme ve takdir işlemine devam edilemeyecektir

 Matrah Artırımı Yapan ve Ödemeye Yapmayanların Durumu?

-Matrah artırımı sonucu hesaplanan vergiler 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin veya 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödenebilir. Eğer taksitler süresinde ödenmezse gecikme zammı iki kat %2,80 olarak uygulanacak takip ve tahsil edilecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kaynak: 6736 Kanun Tebliği, www.MuhasebeTR.com 

Bu yazı 5222 defa okunmuştur .

Son Yazılar