Yeni KDV Düzenlemesi...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

Yeni KDV Düzenlemesi...

05 Nisan 2018 - 12:31

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. KDV reformu olarak da addedebileceğimiz düzenlemeler şunlardır;

 • Arsasını müteahhide veren arsa sahibi sadece bunun karşılığında aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. 
 • Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.
 • Müzayede yerlerinde satış yapanlar (icra daireleri ve mahkeme satış memurlukları gibi) KDV’nin mükellefi olacaklar. .
 • Fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilebilmesi için alıcı veya satıcı tarafından beyanların düzeltilmesiyle birlikte fazla veya yersiz hesaplanan vergi satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.  Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılacak teslimler ihracat teslimi sayılacak ve KDV’den istisna tutulacak.  Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak),kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin denetimine tabi olacak ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulacak.  Ülke sanayisi ve ekonomisinin Ar-Ge, yenilik ve tasarım vasıtasıyla uluslararası platformda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve tabi ki üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. bu amaçla, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. 
 • Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır.  Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi amacıyla adi ortaklıkların sermaye şirketlerine dönüşmesi işlemleri KDV’den istisnadır.
 • Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi KDV’den istisnadır.
 • Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır.
 • İkinci el motorlu karı taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerine, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulaması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.  KDV Kanunu’nun, KDV indirimlerini düzenleyen maddesinde, indirilecek KDV’nin vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan KDV’den fazla olması durumunda, aradaki farkın sonraki döneme devredileceği ve iade edilmeyeceği hükmü yer alıyordu. Meclis Komisyonu’nda, bu madde içinde yer alan “Devrolunur ve iade edilmez” hükmü çıkarılarak “Devrolunur ve 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süreyi izleyen 6 ay içerisinde talep edilmesi şartıyla iade edilir” ifadesi getirildi.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları “hasılat esaslı vergileme sistemi” getirilmektedir. Bu mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre diğer veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi kazancı tespitinde gelir olarak dikkate almaları gerekmektedir.
 • Hasılat esaslı vergileme sistemine geçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden çıkamayacak.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.
 • KDV iade incelemelerinde en fazla 3 ay içerisinde incelemelerin bitirilmesi esas alınacak. (Kaynak: www.MuhasebeTR.com)

Bu yazı 3137 defa okunmuştur .

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar